Kobieta z dziećmi
Pieniądze

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy można się ubiegać, czy trzeba mieć adwokata?

Alimenty to jedna z wielu kości niezgody między byłymi małżonkami. Dla opiekuna dziecka często ich wysokość jest za niska, gdy rodzic nimi obciążony robi wszystko, by ustalona kwota była jak najmniejsza. Jednak raz ustalone postanowienie sądu nie jest bezwzględne i może w przyszłości ulec zmianie. Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów? Jakie trzeba spełniać warunki? Czy adwokat jest potrzebny?

Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Alimenty to obowiązkowe świadczenie przyznawane przez sąd na rzecz osób fizycznych. Najczęściej wynika ono z pokrewieństwa (rodzic płaci na dziecko, czy dziecko na rodzica lub dziadków albo dziadkowie na wnuki), ale obowiązek ten może też wynikać z powinowactwa oraz małżeństwa. Jak jednak wygląda ustalanie tego świadczenia?

Na rodzicach spoczywa obowiązek utrzymania małoletniego do czasu, aż będzie w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że majątek dziecka pozwala na pokrycie wszystkich zapotrzebowań. Abu ustalić wysokość alimentów brane są pod uwagę takie kwestie jak:

  • Usprawiedliwione potrzeby dziecka (jego wiek, koszty jedzenia, utrzymania, wyprawki, leczenia itd)
  • Możliwości zarobkowe rodziców (zawód, wykształcenie, możliwości rozwoju)

Rodzic musi przedstawić wszystkie wydatki na dziecko i okazać stosowne dowody (rachunki, faktury). Zarobki rodziców nie są tak brane pod uwagę, szczególnie gdy zarabiają powyżej średniej krajowej – wyższe zarobki nie wpływają na potrzeby dziecka.

Pomoc adwokata przy ustalaniu alimentów – czy konieczna?

Ustalanie wysokości alimentów nie jest proste i wiąże się z dużymi przygotowaniami, w tym przedstawieniem dowodów, związanych z realnymi potrzebami dziecka. Z tego powodu często dochodzi do sporów między byłymi małżonkami, a adwokat rodzinny może prowadzić negocjacje w sprawie alimentów (adwokatrodzinny.wroclaw.pl) i pomóc w wypracowaniu odpowiednich kompromisów. Przydaje się także w momencie, gdy jakiś przyczyn chcemy wnioskować do sądu o podwyższenie ustalonej wcześnie kwoty.

Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów na dziecko?

Raz ogłoszone postanowienie alimentacyjne można zmienić, choć muszą być względem tego odpowiednie przesłanki. Ponieważ podstawą są potrzeby dziecka, należy w takim wypadku udowodnić, że się one zmieniły i są większe (większy wydatek na edukację, pasje czy pogorszenie stanu zdrowia i potrzeba leczenia). Przyczyną może być też pogorszenie sytuacji życiowej (opiekun dziecka zachorował, stracił pracę), a także zwiększyły się możliwości zarobkowe osoby obciążonej alimentami.

O możliwości podwyższenia alimentów mówi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wówczas należy złożyć wniosek do sądu, a on będzie badał sytuację i sprawdzał czy rzeczywiście doszło do zmiany stosunku uzasadniającego takie żądanie. Istotne jest oczywiście udowodnienie, że koszty na dziecko rzeczywiście wzrosły. Liczy się sytuacja aktualna, a nie wytknięcie, że wcześniej zasądzone alimenty były za niskie.

Jak wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

Wniosek z prośbą o podwyższenie alimentów należy złożyć do sądu rejonowego, który będzie właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka uprawnionego do alimentów lub osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Pozew powinien określić wszystkie potrzeby dziecka wraz z kosztami i wykazaniem tego, co uległo zmianie od poprzedniego wyroku. Na tej podstawie będzie ustalona nowa kwota.

brak komentarzy

    dodaj komentarz